Dataset: Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu 2021

Abstract

Abstrakt: Primárním účelem dotazníkového šetření bylo metodologické testování smíšeného módu sběru dat ve variantě CAWI + CAPI, vč. testu vhodnosti online dotazování pro otázky typické v sociálněvědním výzkumu. Za tímto účelem byl konstruován dotazník pokrývající v největší možné míře témata, na která jsou respondenti obvykle dotazováni, tj. postoje k politice, partnerský a rodinný život, životní styl a kvalita života (včetně citlivých otázek). Otázky byly převzaty z existujících mezinárodních šetření (např. ESS, EVS nebo GGS), případně byly zařazeny do češtiny nově přeložené škály. Nově vytvořen byl tzv. metodologický modul, zjišťující preference a zkušenosti respondentů v oblasti dotazování. Před ostrým nasazením byl dotazník testován v rámci online pilotáže. CAWI dotazník vyplňovali respondenti zcela samostatně (odkaz na dotazník obdrželi na email po telefonické rekrutaci na základě souhlasu s účastí na výzkumu) dle svých časových možností, na libovolném zařízení s přístupem k internetu (PC, notebook, tablet, chytrý telefon); zařízení bylo možné v průběhu dotazování změnit a dotazník bylo možné uložit a vrátit se k němu později. Informace o typu a změně zařízení byla sebrána v rámci samotného dotazování. Dotazník se na každém zařízení zobrazoval stejně (tj. nebyl použit tzv. responsivní design). CAPI dotazování probíhalo standardním způsobem (návštěva tazatele v domácnosti); u citlivých otázek (partnerství, příjmy apod.) vybírali respondenti odpověď samostatně s monitorem otočeným k sobě (CASI). Při analýze dat je vhodné zohlednit metodologické zaměření projektu, možné rozdíly mezi módy sběru, omezenou reprezentativnost CAWI dotazování i kontext samotného sběru dat v období pandemie.

Variable Groups

Full Title

Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu 2021

Identification Number

CSDA00301

Authoring Entity

Name Affiliation
Mgr. Martin Lakomý, Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Fakulta sociálních věd. Masarykova univerzita. Masarykova univerzita FSS MU řešitel výzkumu
FOCUS Marketing and Social Research sběr dat
Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR ČSDA archivace dat

Date of Production

2021-12

Place of Production

Česká republika

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Technologická agentura ČR GAČR financování realizace výzkumu TL02000152
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2018135

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Date of Deposit

2022-10-04

Date of Distribution

2022-10-04

Version

První verze dat a metadat

Date: 2022-10-04

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu 2021. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2022 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00301

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2021-07-12 2021-12-20

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Česká republika

Geographic Unit

kraj

Unit of Analysis

Jedinec

Universe

lidé 18 let  a starší

Time Method

jednorázové

Data Collector

FOCUS Marketing and Social Research

Sampling Procedure

Rekrutace respondentů probíhala pomocí náhodného vytáčení čísel (RDD; mobilní i pevné linky). U CAWI dotazování se jednalo o prostý náhodný výběr (náhodně navolaní respondenti souhlasící s výzkumem obdrželi na email odkaz na dotazník). Výsledný vzorek není zcela reprezentativní pro populaci ČR; podreprezentovány jsou v něm zejména osoby starší (nad 70 let) a osoby s nižšími stupni vzdělání. U CAPI byl aplikován kvótní výběr s kvótními znaky pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost obce; kvótní výběr sloužil ke konstrukci vzorku samostatně reprezentujícího populaci ČR za účelem srovnání CAWI a CAPI respondentů s různými charakteristikami. Respondentům za vyplnění dotazníku náležela finanční odměna, která experimentálně variovala.

Mode of Data Collection

CAPI  a CAWI

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

CAPI a CAWI

Control operations

Školení a kontrola tazatelů; kvótní osobní dotazování; školení a kontrola operátorů; zařazení pevných linek do navolávání; srovnání s populací ČR

Weighting

Pro analytické metody, u kterých je vhodné využít váhy, jsou k dispozici proměnné weight_nekrizeno a weight_krizeno, statistickým standardem je první varianta vah. Obě proměnné vážící soubor (z obou sběrů stejným způsobem) nabývají konstantní hodnoty pro respondenty z kvótního CAPI sběru, kde z povahy výběru vzorku váhy nedávají smysl (a tak je jejich hodnota fixována na průměrnou hodnotu váhy z CAWI sběru).

Cleaning Operations

Čistění dat na základě rychlosti vyplnění; čištění dat na základě monotónnosti odpovídání; logická kontrola prostřednictvím samotného dotazníku; kontrola extrémních hodnot

Response Rate

Nelze jednoznačně určit (tzn. rozlišit aktivní a neaktivní telefonní čísla); pod 20 %

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace 01

Technická informace 02  - Zpráva z výzkumu

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.