Dataset: Politická kultura lokálních společenství_vše

Abstract

Projekt "Politická kultura lokálních společenství" byl podpořen grantem GA ČR 408/93/1084. Rešitelským pracovištěm byl Sociologický ústav AV ČR a spoluřešiteli projektu byly Katedra teorie kultury Filosofické fakulty UK v Praze a Katedra veřejné správy a regionalistiky VŠE v Praze.
Empirický výzkum byl prováděn ve formě monografických šetření tří měst: Českého Krumlova, Teplic a Nového Města nad Metují. Ve všech městech bylo šetření rozděleno do dvou samostatných částí - šetření reprezentativního vzorku dospělých obyvatel města a šetření významných osobností města (místních elit).

Variable Groups

Full Title

Politická kultura lokálních společenství_vše

Subtitle

Politická kultura lokálních společenství-spojené soubory

Identification Number

CSDA00052

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav ČSAV
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra teorie kultury
Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra veřejné správy a regionalistiky

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Firma Vip Sběr dat
Marie Dlouhá Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA Archivace dat a vytváření elektronického codebooku

Date of Production

1994

Place of Production

Data byla sebrána v prvním pololetí roku 1994.

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2010006

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Date of Distribution

2011-05-05

Version

první verze

Date: 2011-05-05

Type: 1. verze

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR), Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra teorie kultury, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra veřejné správy a regionalistiky.  Politická kultura lokálních společenství_vše [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00052

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
1994 1994

Country

Česká republika  (ČR)

Geographic Coverage

monografická šetření tří měst: Českého Krumlova, Teplic a Nového Města nad Metují.

Geographic Unit

ČR

Unit of Analysis

jedinec

Universe

Cílová populace: Občané a elity tří zkoumaných měst.

Time Method

Cross sectional

Sampling Procedure

Metoda výběru: Empirická data sbírána v prvním pololetí 1994 firmou Vip prostřednictvím standardizovaných formalizovaných rozhovorů a týkají se tří měst: Český Krumlov, Teplice, Nové Město nad Metují. Ve všech městech bylo šetření rozděleno do dvou samostatných částí - šetření reprezentativního vzorku dospělých obyvatel města a šetření významných osobností města (místních elit).
Stručný popis výběru:Záměrný výběr.
Požadavky na sestavení souboru respondentů pro jednotlivá šetření:
Šetření občanů: reprezentativní vzorek dospělé populace s trvalým bydlištěm na území jednotlivých měst o velikosti  400 (Český Krumlov, Nové Město) a 500 (Teplice) respondentů získaný náhodným výběrem z evidence obyvatelstva nebo z voličských seznamů.
Šetření elit: soubor cca 40 (Český Krumlov, Nové Město), 50 (Teplice) osobností ovlivňující politické a společenské dění v jednotlivých městech  sestavený záměrným výběrem v kombinaci s výběrovou metodou sněhové koule.
Šetření občanů: Český Krumlov - z evidence obyvatel vybráno přes 600 jmen a adres
Nové Město nad Metují - z evidence obyvatel vybráno přes 600 jmen a adres
Teplice - z evidence obyvatel vybráno přes 700 jmen a adres

Mode of Data Collection

Metody sběru dat: Metoda řízených standardizovaných rozhovorů prováděných individuálně kvalifikovanými tazateli "face to face" s vybranými respondenty. Pro tyto rozhovory byly vyrobeny speciální dotazníkové formuláře pro každé město a pro oba typy souboru.
Dotazník pro občany použitý v Českém Krumlově se výrazně odlišuje od dotazníků pro občany použitých ve zbývajících městech. Základ dotazníku se však s nimi shoduje. Rovněž dotazník pro místní elitu použitý v Českém Krumlově se liší od dotazníků použitých v Teplicích a Novém Městě, i když ne v takové míře jako dotazník pro občany.

Weighting

Vážení: ne

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník k výzkumu - zastupitelé

Dotazník k výzkumu - občané

Technická informace

Ostatní materiály

Related Studies

Výzkum třídní a sociální struktury ČSSR 1978

Related Publications

About Modelling the Local Political Culture

Vajdová, Z. 1996. “About Modelling the Local Political Culture.” In: Pessa, E. et al. (eds.).Third European Congress on Systems Science. Roma, Edizioni Kappa, str. 631-635.

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst

Vajdová, z. Kostelecký, T. 1997. “Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst.” Sociologický časopis, Vol.32 (3:445-465).

Politická kultura - teoretický koncept a výzkum

Vajdová, Z. 1996. “Politická kultura - teoretický koncept a výzkum.” Sociologický časopis, Vol.32 (No.3:339-351).

Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města

Vajdová, Z. 1997. Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města. Edice Working Papers, Sociologický ústav AV ČR, Praha.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.