Dataset: Sociální kapitál v krajích ČR

Abstract

Výzkum sociálního kapitálu v krajích ČR byl realizován CVVM ve dvou šetřeních - v roce 2008 na podzim 2009. Sociální kapitál byl ve výše uvedených šetřeních operacionalizován pomocí čtyř dimenzí: společenská participace a sociální sítě, reciprocita a důvěra, občanská angažovanost, sounáležitost s místem (Stachová, Bernard, Čermák 2009). Tyto dimenze zahrnují behaviorální i postojové či subjektivní otázky. Jsou utvořeny jako sumační indexy složené z dílčích proměnných s různou váhou. Kromě celkové úrovně jednotlivých dimenzí je přirozeně možné a užitečné využít v komparativní analýze i porovnání odpovědí na jednotlivé otázky, z nichž jsou indexy vytvořeny. Výsledný souhrnný index sociálního kapitálu v těchto čtyřech dimenzích je inspirován měřením sociálního kapitálu Národního statistického úřadu ve Velké Británii (Harper, Kelly 2003) a přizpůsoben českým podmínkám. Dimenze společenské participace a sociálních sítí je využitelná při studiu sociálního kapitálu jako individuálního statku, ale její agregovaná hodnota rovněž při zkoumání sociálního kapitálou jako statku kolektivního. Ostatní dimenze se vztahují pouze ke kolektivnímu pojetí sociálního kapitálu. Jednotlivé dimenze sociálního kapitálu navzájem středně silně korelují (viz Stachová, Bernard, Čermák 2009).

Variable Groups

Full Title

Sociální kapitál v krajích ČR

Identification Number

CSDA00055

Authoring Entity

Name Affiliation
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. CVVM
Tazatelská síť CVVM sběr dat
Marie Dlouhá ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2011-12-18

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
MŠMT archivace dat LA09010

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Version

První verze dat a metadat

Date: 2011-12-18

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Sociální kapitál v krajích ČR [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2011 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00055

List of Keywords

Topic Classification

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Ústecký kraj a Vysočina

Unit of Analysis

jedinec

Universe

obyvatelstvo Ústeckého kraje a kraje Vysočina starší 15 let

Time Method

Cross sectional

Sampling Procedure

Výběr respondentů: Kvótní výběr
Kvótní znaky:                 Velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání
Zdroj dat pro kvótní výběr:     Český statistický úřad (Sčítání lidu, domů a bytů 2001)
Velikost výběru:                    550
Počet dotázaných:                   510

Mode of Data Collection

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem
Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník
Počet proměnných: 148

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Karty k dotazníku

Ostatní materiály

Technická informace - Ústecký kraj

Technická informace - kraj Vysočina

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.