Dataset: Bydlení mladých lidí

Abstract

Šetření se zaměřovalo na výzkum drah bydlení, preferencí, aspirací a postojů v oblasti bydlení mezi mladými lidmi ve věku 18-35 let ve čtyřech městech ČR: Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci a probíhalo od začátku října do poloviny prosince roku 2020 formou dotazníku. Celkem byl proveden rozhovor s 649 respondenty a respondentkami ve věku 18-35 let, kteří žijí nebo většinu roku za běžné situace pobývají v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci - tedy v těch českých městech, které patří do skupiny obcí, kde se finanční dostupnost bydlení v posledních letech z důvodu růstu cen nemovitostí snížila nejvíce. Výběr respondentů byl proveden metodou kvótního výběru se zohledněním rozložení respondentů v rámci lokalit mapovaných měst. Kvótní znaky zahrnovaly pohlaví, věk, vzdělání a dělení ekonomické aktivity na studující, pracující a nepracující.

Variable Groups

Full Title

Bydlení mladých lidí

Subtitle

2020

Identification Number

CSDA00300

Authoring Entity

Name Affiliation
doc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Akademie věd ČR SOU řešitel výzkumu
Median s.r.o. sběr dat
Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR ČSDA archivace dat

Date of Production

2020-12

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura České republiky GAČR financování realizace výzkumu 19-07402S
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2018135

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Date of Deposit

2022-09-26

Date of Distribution

2022-09-26

Version

První verze dat a metadat

Date: 2022-09-26

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Bydlení mladých lidí. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2022 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00300

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2020-10-09 2020-12-14

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Praha, Pardubice, Brno, Olomouc

Geographic Unit

Obec (část města)

Unit of Analysis

Jedinec

Universe

mladí lidé ve věku 18-35 let, kteří žijí ve městech Praha, Pardubice, Brno, Olomouc

Time Method

jednorázové

Data Collector

Median s.r.o.

Sampling Procedure

Osobní dotazování F2F prostřednictvím tazatele s notebookem/ tabletem (CAPI) a online CAPI - formou rozhovoru tazatele s respondentem prostřednictvím online programu pro komunikaci, který umožňuje audio záznam celého rozhovoru (Skype, Zoom)
Celková velikost vzorku činí 649 rozhovorů, z toho 564 bylo realizováno metodou CAPI a 85 metodou online CAPI.

Výběr respondentů byl proveden metodou kvótního výběru se zohledněním rozložení respondentů v rámci lokalit mapovaných měst. Města byla rozdělena na části dle logických celků (centrum, širší centrum, periferie/ okrajové části) a bylo kontrolováno jejich rovnoměrné poměrové zastoupení. V každém městě bylo náhodně vybráno 15 základních sídelních jednotek (ZSJ) s ohledem na toto základní členění (centrum, širší centrum, periferie/ okrajové části), ve kterých byly realizovány rozhovory dle kvótního předpisu vymezeného v tazatelském úkolu. Kvótní znaky zahrnovaly pohlaví, věk, vzdělání a dělení ekonomické aktivity na studující, pracující a nepracující.

Mode of Data Collection

CAPI

Type of Research Instrument

dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

CAPI

Control operations

Akce, které měly, kromě následného vážení, zabránit deformaci vzorku (kontrola tazatelů, srovnávání s populací): Po otestování dotazníku pracovníkem Median přímo v terénu byla stanovena minimální délka pro uznání rozhovoru jako platného na 27 minut. Tato hodnota byla ověřena i v datech z hlediska aktuální mediánové a průměrné délky dotazníku. Rozhovory, které se délkou pohybovaly pod touto hranicí, nebyly zahrnuty do finálního datového souboru a nebyly finančně propláceny. Tazatelé byly s kontrolami délek dotazníků předem seznámení a o této skutečnosti měly informace. Na základě příliš krátkých délek dotazníků bylo vyřazeno 43 dotazníků. Druhou podstatnou kontrolou byl náslech nahrávek z rozhovorů. Byla provedena kontrola všech audio nahrávek, které byly během rozhovoru pořizovány na několika místech v dotazníku v případě standardního dotazování F2F, v případě online CAPI byla po tazatelích požadována nahrávka z celého rozhovoru. Náslechy těchto nahrávek byly provedeny zkušenými kontrolory, kteří jsou proškoleni a mají jasné instrukce, jak postupovat. Na základě kontroly nahrávek byly vyřazeny 3 rozhovory.

Weighting

Vážení bylo provedeno ve vlastním software. Probíhalo iteračně a vycházelo z modifikovaného Deming-Stephanova algorytmu. V software byl nastaven maximální rozsah vah na 0,5-2, aby nedošlo k přílišnému snížení efektivity velikosti vzorků. Váženo bylo na pohlaví (2 kategorie), věk (2 kategorie), typ hlavní ekonomické aktivity jedince (3 kategorie). Dále pak kříženě s věkem na pohlaví.

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace 01 - Zpráva z výzkumu

Technická informace 02

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.