Dataset: Bytová situace a preference bydlení brněnské populace 65+ let

Abstract

Hlavním cílem výzkumu preferencí bydlení brněnských seniorů bylo získat podklad pro zhodnocení potenciálu navrhovaných alternativních nástrojů sociální a bytové politiky (různé formy sdíleného a komunitního bydlení, malometrážní byty a zpětné hypotéky), zaměřené na skupinu obyvatel Brna starších 65 let žijících ve vlastních domácnostech. Získána data však umožňují také zmapovat potřeby těchto seniorů i ve vztahu k bydlení a nabízeným sociálním službám obecněji. Výzkum byl součástí evropského projektu HELPS, který byl zacílen na vytváření strategií zlepšujících kvalitu života seniorů a lidí zdravotně postižených ve střední Evropě, a to zejména prostřednictvím prosazování inovativních způsobů bydlení a péče. Sběr dat byl realizován pro Sociologický ústav Akademie věd České republiky a Magistrát města Brna. Celkem bylo sesbíráno 1537 platných dotazníků.

Variable Groups

Full Title

Bytová situace a preference bydlení brněnské populace 65+ let

Identification Number

CSDA00149

Authoring Entity

Name Affiliation
Mgr. Ing. Martin Lux, PhD. et PhD. Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Date of Production

2013-07

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Evropský projekt HELP realizace výzkumu 200057
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2010006

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archív Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav AV ČR Akademie věd ČR SOÚ

Date of Deposit

2015-03

Date of Distribution

2015-03

Version

Version 1

Date: 2015-03

Type: Version 1

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Bytová situace a preference bydlení brněnské populace 65+ let  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2013 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00149

List of Keywords

Topic Classification

bydlení

Time Period Covered

Start End Cycle
2013-06 2013-07

Date of Collection

Start End Cycle
2013-06 2013-07

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Brno v jeho administrativní hranici

Geographic Unit

Brno - městská část

Unit of Analysis

jednotlivec ve věku 65 let a více

Universe

Seniorská populace s trvalým pobytem na území města Brno

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu

Sampling Procedure

Respondenty výzkumu tvořili obyvatelé Brna ve věku 65 let a starší. Velikost a struktura vzorku byla stanovena kvótním výběrem na základě dat ze SLDB 2011 za město Brno. Parametry na sestavení kvóty byly i) pohlaví, ii) věk, iii) trvalý pobyt respondenta - městská část (MČ) respondentova bydliště. Struktura zkoumané populace byla následně přepočítána na požadovanou velikost výběrového souboru 1500 respondentů.
Za účelem sledování případných prostorových rozdílů v analyzovaných proměnných byla metodika výběru kromě kvótního omezena ještě následujícími prostorovými požadavky:
-  v každé domácnosti se bylo možno dotázat pouze jednoho respondenta;  
-  v každém domě se bylo možno dotázat maximálně 2 respondentů, a to jenom v případě, že se jednalo o bytový dům;  
-  celkově se na jedné ulici bylo možno dotázat maximálně 4 respondentů.

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type of Research Instrument

Standardizovaný rozhovor v domácnosti

Response Rate

Celkem bylo sesbíráno 1537 platných dotazníků při míře pozitivní response 58 % (osloveno bylo celkem 2638 osob).

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Ostatní materiály - Kódovník

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.