Dataset: Postoje k bydlení 2013

Abstract

Výzkum Postoje k bydlení v ČR 2013 připravený oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR, je svým způsobem ojedinělý souhrnný výzkum postojů české populace k problematice bydlení. Smyslem výzkumu bylo do jisté míry navázat na stejnojmenné šetření z roku 2001 a doplnit údaje získané ze SLDB 2011 o data založená na postojích a preferencích občanů v oblasti bydlení. Výzkum byl zaměřen na aktuální bytovou situaci občanů, úlohu mezigeneračních transferů v oblasti bydlení, informovanost o trhu s bydlením, postoje vůči vlastnickému a nájemnímu bydlení, nákupní chování na trhu s bydlením, význam sociálních sítí v oblasti bydlení, představy o ideálním bydlení, postoje k úloze státu v oblasti bydlení, spokojenost českých občanů s jejich bydlením. Šetření proběhlo formou standardního rozhovoru v září a říjnu 2013 na vzorku 3 003 osob starších 18 let. Výběr dotazovaných byl proveden metodou kvótního výběru, přičemž kvóty byly stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativita odpovědí pro celou Českou republiku. Kvótní znaky zahrnovaly: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region (kraj) a právní důvod užívání k bytu/domu respondenta. Sběr dat zabezpečila ve všech velikostních pásmech obcí ČR agentura STEM/MARK a finančně podpořila Grantová agentura České republiky (grant č. P404/12/1446). Rozhovor proběhl formou face-to-face rozhovoru o délce zhruba 50 - 60 minut, převážná část rozhovorů byla realizována formou PAPI (dotazování s papírovými dotazníky), menší část formou CAPI (dotazování s přenosným počítačem). Před samotným výzkumem byl dotazník otestován formou předvýzkumu na omezeném vzorku respondentů.

Variable Groups

Full Title

Postoje k bydlení 2013

Identification Number

CSDA00166

Authoring Entity

Name Affiliation
Mgr. Ing. Martin Lux, PhD. et PhD. Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU
STEM/MARK sběr dat

Date of Production

2013-10

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura České republiky GA ČR realizace výzkumu P404/12/1446
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2010006

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archív Sociologický ústav, Akademie věd ČR ČSDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav AV ČR Akademie věd ČR SOÚ

Date of Deposit

2015-12

Date of Distribution

2015-12

Version

Version 1

Date: 2015-12

Type: Version 1

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Postoje k bydlení 2013  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2015 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00166

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2013-09 2013-10

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

česká populace starší 18 let

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

STEM/MARK

Sampling Procedure

Výběr dotazovaných byl proveden metodou kvótního výběru, přičemž kvóty byly stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativita odpovědí pro celou Českou republiku.  
Kvótní znaky zahrnovaly: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region (kraj) a právní důvod užívání k bytu/domu respondenta.
Kvóty kombinující reprezentativní rozložení populace (obecná populace 18+) s údaji o způsobu bydlení byly určeny na základě SLDB 2011.

Mode of Data Collection

face-to-face rozhovor v domácnosti  
Výzkum byl rozdělen na dvě části - dotazování na PAPI a CAPI:
PAPI - 2704 rozhovorů,
CAPI - 299 rozhovorů.

Type of Research Instrument

Standardizovaný rozhovor v domácnosti

Weighting

ne

Response Rate

Celkem bylo sesbíráno 3003 platných dotazníků.

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Karty

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.