Dataset: Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice

Abstract

Fakulta sociálních studií MU realizovala reprezentativní šetření na forem a hodnot alternativních ekonomických praktik v České republice. Realizací sběru dat byla pověřena agentura FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu.  
Cílem výzkumu bylo získat informace o povědomí o alternativních ekonomických praktikách v české dospělé populaci a o chování české populace v rámci, který lze za alternativní ekonomické praktiky považovat.  
Výzkum byl realizován formou osobních standardizovaných rozhovorů tazatelů s respondenty s využitím elektronických dotazníků (CAPI) v domácnostech respondentů. Respondenty byli obyvatelé České republiky ve věku 18 a více let, a to ve dvou vlnách.  
Dotazník byl pilotován na vzorku 30 respondentů. Na základě poznatků z pilotáže byl dotazník v součinnosti zadavatele a zhotovitele upraven.

Variable Groups

Full Title

Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice

Subtitle

kvantitativní výzkum 2015

Identification Number

CSDA00296

Authoring Entity

Name Affiliation
Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Fakultu sociálních studií Masarykova univerzita FSS příprava výzkumu, kontrola a prezentace dat
Focus - Marketing and Social Research sběr dat a zpracování dat
Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR ČSDA archivace dat

Date of Production

2015-06

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Grantová agentura České republiky GAČR financování realizace výzkumu GA14-33094S
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2018135

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Date of Deposit

2022-09-14

Date of Distribution

2022-09-14

Version

První verze dat a metadat

Date: 2022-09-14

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Masarykova univerzita. Fakulta sociální studí. Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice: kvantitativní výzkum [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2022 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00296

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2015-04-27 2015-06-19

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Česká republika

Geographic Unit

Okres

Unit of Analysis

Jedinec

Universe

Obecná populace ČR, 18+

Time Method

longitudinální

Data Collector

Focus - marketing and Social Research

Sampling Procedure

Na základě dat poskytnutých ČSÚ byla vypočtena sociodemografická struktura populace České republiky ve věku 18 a více let dle sledovaných kvótních parametrů. Kvótními znaky byly pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, kraj a velikost místa bydliště respondentů. Struktura populace byla dle kvótních parametrů následně přepočítána na smluvně závaznou minimální celkovou velikost výběrového souboru n = 2019 respondentů.  
Získané hodnoty byly následně rozpočítány do elektronických kvótních rozpisů jednotlivých tazatelů tak, aby součty hodnot kvótních znaků odpovídaly parametrům zkoumané populace.

Mode of Data Collection

CAPI

Type of Research Instrument

standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

CAPI

Control operations

Vzhledem k metodě sběru dat (CAPI) byla část kontroly zajištěna již samotným elektronickým dotazníkem. Systém CAPI hlídá korektnost a úplnost vyplnění dotazníku, filtry a přeskoky a neumožňuje neúplné vyplnění dotazníku či výběr nevhodného respondenta, který neodpovídá kvótnímu rozpisu tazatele.  
Logická kontrola dat byla následně provedena ve vyexportovaných datech v prostředí SPSS. Tato část kontroly se zaměřila na hlubší logické vazby mezi jednotlivými proměnnými a také na kontrolu udaných hodnot a odpovědí v otevřených otázkách. V případě nejasností či neúplných odpovědí byli respondenti opětovně kontaktováni s žádostí o upřesnění svých odpovědí.  
Během zpracování dat byla dále realizována kontrola práce tazatelů prostřednictvím skrytých informací, které systém u každého rozhovoru automaticky eviduje. V rámci algoritmu, který zahrnuje data a časy rozhovorů, jejich délku, průměrnou délku rozhovorů tazatele vůči celkové průměrné délce rozhovorů, čas strávený na vybraných stranách dotazníku vůči celkovým průměrným hodnotám a další kombinace sledovaných parametrů.  

Paralelně se zpracováním dat probíhaly i zpětné kontroly pole. Tyto se realizovaly prostřednictvím telefonu. Každému tazateli bylo zkontrolováno 60 % náhodně vybraných dotazníků. Kontrola probíhala primárně telefonicky a také s využitím poskytnutých e-mailových adres. Kromě účasti či neúčasti v průzkumu byl během hovoru dále ověřován věk respondenta. Zpětná kontrola pole nezjistila žádné nedostatky či pochybení.

Estimates of Sampling Error

Statistická chyba
± 1,2 p.b. v případě, že názor zastává  5 % dotázaných  
± 2,5 p.b. v případě, že názor zastává  25 % dotázaných  
± 2,8 p.b. v případě, že názor zastává  50 % dotázaných  
± 2,5 p.b. v případě, že názor zastává  75 % dotázaných  
± 1,2 p.b. v případě, že názor zastává  95 % dotázaných

Statistická chyba volebního modelu
u jednotlivých stran v rozmezí  ± 1 p.b. u stran s nízkým ziskem až ± 3 p.b. u stran s vysokým ziskem

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.