Dataset: Přispívání na veřejně prospěšné aktivity 2014

Abstract

Výzkum se zabýval sledováním ochoty a motivace přispět na veřejně prospěšné aktivity mezi dospělou populací aktivní na internetu.

Variable Groups

Full Title

Přispívání na veřejně prospěšné aktivity 2014

Identification Number

CSDA00163

Authoring Entity

Name Affiliation
InsightLab s.r.o. www.insightlab.cz

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
InsightLab s.r.o. www.insightlab.cz příprava výzkumu, sběr dat

Date of Production

2014

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LA09010

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Version

První verze dat a metadat

Date: 2015-10-07

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

InsightLab, s.r.o. (Praha). Přispívání na veřejně prospěšné aktivity 2014 [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2015 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00163

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2014-03-19 2014-03-22

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Česká republika

Geographic Unit

Kraj

Unit of Analysis

jedinec

Universe

Internetová populace ČR ve věkovém rozmezí 15 a více let

Time Method

Ad-hoc jednorázové šetření na on-line panelu

Data Collector

Sampling Procedure

Kvótní výběr na online populaci 15+ (kvóty pro pohlaví, věk, kraj - jedná se o kvóty pro ale pro populaci uživatelů internetu.).
Výběr probíhal v rámci on-line panelu. Online panel je provozován od ledna roku 2004. Od této doby probíhá jeho neustálý vývoj - rekrutace nových členů s cílem obnovy panelu a zvýšení velikosti panelu. Online panel zahrnuje tzv. „aktivní internetové uživatele“ - ti, kteří používají internet týdně a častěji.
Rekrutace do panelu probíhala od počátku několika hlavními způsoby, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace zdrojů, a tím zásah pokud možno všech skupin aktivních internetových uživatelů. Tyto kanály jsou využívány také při průběžné obnově a zvyšování velikosti panelu:
- pomocí internetu opakovaně na většině velkých českých serverů - od obecných portálů až po specializované stránky
- neinternetovými kanály (tazatelé, omnibusová šetření)
- direct mailové kampaně
- snow-ball (doporučení)
Samotný panel tvoří reprezentativní všeobecný vzorek internetových uživatelů, tj. část panelu, která svou strukturou odpovídá české populaci aktivních internetových uživatelů. Oporou pro zjištění struktury aktivních internetových uživatelů byly off-line reprezentativní výzkumy. Hlavními sledovanými atributy jsou pohlaví, věk, region, velikost místa bydliště a vzdělání.
Současná velikost panelu je přes 30000 členů.

Major Deviations from the Sample Design

Do 2 %

Mode of Data Collection

internetový výzkum CAWI

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Control operations

Kontrola otevřených otázek a straightlinerů - probíhá zpětně v datech, rozhovory, které mají nedostatečnou kvalitu jsou mazány
Sbíráme vždy o 5-10% rozhovorů více, aby se tyto případně nevalidní rozhovory daly smazat a nahradit validními.  
Kontrola registračních údajů, tj. v dotazníku se objeví jiná odpověď, než byla uvedena v registračních údajích. Pak je dotazník označen za nevalidní a v datech se neobjeví. Tato situace také snižuje ranking respondenta pro zvaní do výzkumů. Pokud uvede odlišnost 3x, není již nadále oslovován.

Weighting

Ne

Response Rate

38 %

Estimates of Sampling Error

Do 5 %

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.