Jeu de données: Volný čas a sportování

Résumé

Výzkum byl proveden v rámci kurzu Praktika z kvantitativního výzkumu (ZS a LS 2011/12), který tvoří povinnou součást kurikula bakalářského studijního programu sociologie na FSV UK. Šetření se soustředí zejména na otázky spojené se sportem a pohybovými aktivitami, dotýká se ale také stravování, těla, zdraví či trávení volného času. V rámci sportovní tématiky jsou zjišťovány jak formálně organizované tak neorganizované aktivity, vztah ke sportu i pasivní sledování sportu prostřednictvím médií. Zvláštní pozornost je věnována rodinnému kontextu respondentů, ať už v otázkách zaměřených na sportovní aktivitu rodičů, tak prostřednictvím zjišťování ekonomické a vzdělanostní situace rodiny. Sběr dat byl organizován tak, aby sebraná data byla reprezentativní pro populaci pražských dětí ve věku 12-13 let (7. třída ZŠ).

Titre

Volný čas a sportování

Sous-titre

Volný čas a sportování - žáci 7. tříd ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií (2012)

Numéro d'identification

CSDA00117

Auteur

Nom Affiliation
Špaček, Ondřej Fakulta sociálních věd UK

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
Špaček, Ondřej Fakulta sociálních věd UK Hlavní výzkumník, vedoucí výzkumného týmu

Date de production

2008-05-29

Commanditaire

Nom Abréviation: Rôle Soumission
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2010006

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Český sociálně-vědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Dépositaire

Nom Affiliation Abréviation:

Version

První verze dat a metadat

Date: 2012-08-31

Type: Verze 1.

Citation bibliographique

Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Volný čas a sportování [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2012 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00117

Liste des mot-clés

Classification des sujets

Pays

Česká republika  (ČR)

Étendue géographique

Praha

Unité d'analyse

Jedinec

Univers

pražská mládež 12-13 let (7. třída ZŠ / 2. ročník osmiletých gymnázií)

Méthode temporelle

Cross-sectional

Collecteur des données

studenti kurzu Praktika z kvantitativního výzkumu (bak. sociologie, FSV UK)

Fréquence de la collecte des données

jednorázové

Procédure d'échantillonnage

Na základě registru škol byl vytvořen seznam všech základních škol a osmiletých gymnázií na území hl. m. Prahy. Z tohoto seznamu byly náhodně vybrány školy, které byly následně osloveny s žádostí pro účast na výzkumu. Ve školách byly dotazníky distribuovány všem žákům v 7. třídě ZŠ, resp. 2. ročníku v případě osmiletých gymnázií. Dotazníky byly vyplňovány během jedné vyučovací hodiny. Data sbírali studenti kurzu Praktika z kvantitativního výzkumu (bak. sociologie, FSV UK).

Déviations majeures de la définition d'échantillonnage

Relativně vysoký počet odmítnutí žádostí o spolupráci ze strany vedení škol vyžadoval navyšování počtu oslovených škol.

Mode de collecte des données

Standardizovaný dotazník.

Type d'instrument de recherche

dotazník rozdaný během vyučovací hodiny ve škole

Pondération

K dispozici je váha založená na typu školy a pohlaví respondentů. Váhy jsou odvozeny z odpovídajících dat UIV. Koeficient pro vážení 0,78 - 1,10.

Opérations de nettoyage

Z datového souboru byli vyřazeni respondenti s vysokým počtem chybějících odpovědí. Dále byla provedena základní kontrola konzistence odpovědí u otázek s předpokládaným filtrem (např. ot. 3 - 8).

Taux de réponse

V rámci jednotlivých tříd nebyla návratnost sledována. Lze předpokládat, že dosahovala velmi vysokých hodnot (téměř všichni oslovení žáci dotazníky vyplnili). Na úrovni škol byla naopak návratnost poměrně nízká. Z 28 oslovených škol odmítlo účast na výzkumu 13 (tj. response rate 53,6 %, i když přímý přepočet na procenta zde není vzhledem k nestejné velikosti jednotlivých škol zcela adekvátní).

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník 2012

Technická informace 2012

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.