Datasett: Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice

Samandrag

Fakulta sociálních studií MU realizovala reprezentativní šetření na forem a hodnot alternativních ekonomických praktik v České republice. Realizací sběru dat byla pověřena agentura FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu.  
Cílem výzkumu bylo získat informace o povědomí o alternativních ekonomických praktikách v české dospělé populaci a o chování české populace v rámci, který lze za alternativní ekonomické praktiky považovat.  
Výzkum byl realizován formou osobních standardizovaných rozhovorů tazatelů s respondenty s využitím elektronických dotazníků (CAPI) v domácnostech respondentů. Respondenty byli obyvatelé České republiky ve věku 18 a více let, a to ve dvou vlnách.  
Dotazník byl pilotován na vzorku 30 respondentů. Na základě poznatků z pilotáže byl dotazník v součinnosti zadavatele a zhotovitele upraven.

Variabelgrupper

Full tittel

Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice

Undertittel

kvantitativní výzkum 2015

Identifikasjonsnummer

CSDA00296

Ansvarleg forfattar

Namn Tilknyting
Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Fakultu sociálních studií Masarykova univerzita FSS příprava výzkumu, kontrola a prezentace dat
Focus - Marketing and Social Research sběr dat a zpracování dat
Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR ČSDA archivace dat

Produksjonsdato

2015-06

Sponsor/finansierande institusjon

Namn Forkorting Rolle Løyving
Grantová agentura České republiky GAČR financování realizace výzkumu GA14-33094S
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2018135

Datadistributør

Namn Tilknyting Forkorting
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Deponeringsdato

2022-09-14

Distribusjonsdato

2022-09-14

Versjon

První verze dat a metadat

Dato: 2022-09-14

Type: Verze 1.

Bibliografiske tilvising

Masarykova univerzita. Fakulta sociální studí. Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice: kvantitativní výzkum [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2022 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00296

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2015-04-27 2015-06-19

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

Česká republika

Geografisk eining

Okres

Analyseeining

Jedinec

Univers

Obecná populace ČR, 18+

Tidsmetode

longitudinální

Datainnsamlar

Focus - marketing and Social Research

Utvalsprosedyre

Na základě dat poskytnutých ČSÚ byla vypočtena sociodemografická struktura populace České republiky ve věku 18 a více let dle sledovaných kvótních parametrů. Kvótními znaky byly pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, kraj a velikost místa bydliště respondentů. Struktura populace byla dle kvótních parametrů následně přepočítána na smluvně závaznou minimální celkovou velikost výběrového souboru n = 2019 respondentů.  
Získané hodnoty byly následně rozpočítány do elektronických kvótních rozpisů jednotlivých tazatelů tak, aby součty hodnot kvótních znaků odpovídaly parametrům zkoumané populace.

Type datainnsamling

CAPI

Type forskingsinstrument

standardizovaný dotazník

Karakteristikk av innsamlingssituasjonen

CAPI

Kontrolloperasjonar

Vzhledem k metodě sběru dat (CAPI) byla část kontroly zajištěna již samotným elektronickým dotazníkem. Systém CAPI hlídá korektnost a úplnost vyplnění dotazníku, filtry a přeskoky a neumožňuje neúplné vyplnění dotazníku či výběr nevhodného respondenta, který neodpovídá kvótnímu rozpisu tazatele.  
Logická kontrola dat byla následně provedena ve vyexportovaných datech v prostředí SPSS. Tato část kontroly se zaměřila na hlubší logické vazby mezi jednotlivými proměnnými a také na kontrolu udaných hodnot a odpovědí v otevřených otázkách. V případě nejasností či neúplných odpovědí byli respondenti opětovně kontaktováni s žádostí o upřesnění svých odpovědí.  
Během zpracování dat byla dále realizována kontrola práce tazatelů prostřednictvím skrytých informací, které systém u každého rozhovoru automaticky eviduje. V rámci algoritmu, který zahrnuje data a časy rozhovorů, jejich délku, průměrnou délku rozhovorů tazatele vůči celkové průměrné délce rozhovorů, čas strávený na vybraných stranách dotazníku vůči celkovým průměrným hodnotám a další kombinace sledovaných parametrů.  

Paralelně se zpracováním dat probíhaly i zpětné kontroly pole. Tyto se realizovaly prostřednictvím telefonu. Každému tazateli bylo zkontrolováno 60 % náhodně vybraných dotazníků. Kontrola probíhala primárně telefonicky a také s využitím poskytnutých e-mailových adres. Kromě účasti či neúčasti v průzkumu byl během hovoru dále ověřován věk respondenta. Zpětná kontrola pole nezjistila žádné nedostatky či pochybení.

Estimert feilmargin

Statistická chyba
± 1,2 p.b. v případě, že názor zastává  5 % dotázaných  
± 2,5 p.b. v případě, že názor zastává  25 % dotázaných  
± 2,8 p.b. v případě, že názor zastává  50 % dotázaných  
± 2,5 p.b. v případě, že názor zastává  75 % dotázaných  
± 1,2 p.b. v případě, že názor zastává  95 % dotázaných

Statistická chyba volebního modelu
u jednotlivých stran v rozmezí  ± 1 p.b. u stran s nízkým ziskem až ± 3 p.b. u stran s vysokým ziskem

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Avgrensingar

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Technická informace

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.