Dataset: Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

Abstract

Výzkum Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově byl proveden na podzim roku 1999 a na začátku roku 2000 Českou zemědělskou univerzitou. Výzkum byl proveden standardizovaným face-to-face rozhovorem, šlo o jednorázové šetření. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem  z venkovského obyvatelstva ČR v obcích s méně než 2000 obyvateli. Celkově bylo sesbíráno 2 147 dotazníků, návratnost činila 86 procent.

V oblasti práce jsme se pokusili podchytit nejdůležitější trendy související se změnou vlastnických vztahu, změnami v možnostech zaměstnání, vytváření nových pracovních příležitostí. Dotazy byly směrovány i k podnikání na venkově, jeho výhodám, bariérám a úspěšnosti. Rozhodli jsme se rezignovat na přesnější zkoumání a vymezování zemědělských pracovníků, neboť jejich podíl na venkově poklesl. Do výzkumu byli tedy zahrnuti pouze jako jedna z profesních sociálních skupin tak, jak se vytvořila při náhodném výběru.

Do dotazníku byly zahrnuty i oblasti, u kterých dojde v blízké budoucnosti k vývoji odlišnému od současného stavu. Jsou to například témata týkající se soužití na venkově, sousedství, fungování politických a společenských organizací. Dá se předpokládat, že tendence změn se budou prosazovat i v pořadí hodnot, které jsou v současné době pro venkovské obyvatelstvo důležité.

Variable Groups

Full Title

Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

Identification Number

CZU00008

Authoring Entity

Name Affiliation
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Česká zemědělská univerzita PEF ČZU v Praze
Marie Dlouhá ČSDA, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2010-12-06

Place of Production

Praha CZ:

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
MŠMT výzkumný záměr MSM 4111 00011
MŠMT archivace dat výzkumný záměr MSM 4111 00011

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Contact Person

Name Affiliation E-mail address Universal Resource Identifier
Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. ČZU

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Česká zemědělská univerzita Czech Academy of Sciences ČZU

Version

Date: 2011

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2010 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CZU00008

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1999 2000

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Území České republiky

Geographic Unit

obec

Unit of Analysis

jedinec ČR

Kind of Data

Survey data

Data Collector

Agentura Median s.r.o.

Sampling Procedure

Nejprve byly vybrány obce podle velikosti tak, aby byly reprezentativní vzhledem k reggionu a místu bydliště. V této první části výběru byla použita data ČSÚ z roku 1996. V druhé fázi výběru byla použita náhodná procházka kombinovaná s kvótním předpisem ve vybraných obcích.

Mode of Data Collection

Standardizovaný face-to-face rozhovor.

Type of Research Instrument

Standardizovaný rozhovor

Characteristics of Data Collection Situation

standardizovaný face-to-face rozhovor

Weighting

Výsledky základního souboru byly převažovány na údaje ČSÚ z roku 1998.

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Karty k dotazníku

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.