Dataset: Bydlení na volném trhu

Abstract

Zkoumá spokojenost českých občanů s jejich bydlením, postoje k finanční dostupnosti bydlení, k černému trhu s byty, k bytové politice státu. Mapuje rovněž dosavadní i předpokládané budoucí „dráhy bydlení“ (stěhování) českých domácností.

Variable Groups

Full Title

Bydlení na volném trhu

Identification Number

CSDA00081

Authoring Entity

Name Affiliation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Sociologický ústav Akademie věd ČR SOU

Date of Production

2001

Place of Production

Praha CZ:

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický datový archiv Sociologický ústav, Akademie věd ČR SDA

Depositor

Name Affiliation Abbreviation
Sociologický ústav, Akademie věd ČR Czech Academy of Sciences SOU

Bibliographic Citation

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Bydlení na volném trhu [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2005 [citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00081

List of Keywords

Topic Classification

bydlení

Time Period Covered

Start End Cycle
2001-10 2001-10

Date of Collection

Start End Cycle
2001-10 2001-10

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

Praha

Unit of Analysis

jednotlivec

Universe

Obyvatelé Prahy starší 18 let, kteří měli občanství České republiky, žili jako nájemníci nebo podnájemníci "na volném trhu" v pronajatém bytě či rodinném domě. Výraz "na volném trhu" v českém kontextu znamená, že uživatelé těchto bytů či domů platili neregulovaný (smluvní) nájem, neměli smlouvu na dobu neurčitou ("dekret na byt") ani práva z ní vyplývající.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-section

Data Collector

The Gallup Organization

Sampling Procedure

Cílovou skupinou výzkumu byli obyvatelé Prahy starší 18 let, kteří měli občanství České republiky, žili jako nájemníci nebo podnájemníci "na volném trhu" v pronajatém bytě či rodinném domě. Výraz "na volném trhu" v českém kontextu znamená, že uživatelé těchto bytů či domů platili neregulovaný (smluvní) nájem, neměli smlouvu na dobu neurčitou ("dekret na byt") ani práva z ní vyplývající. Při výběru respondentů se nepřihlíželo k tomu, kdo je majitelem obývaného bytu či domu, jaký je právní charakter užívání bytu či domu, ani se neposuzovala jeho legálnost. Protože je takto úzce definovaná skupina potenciálních respondentů málo početná, a pro její kontaktování není možné použít žádnou z běžně používaných metod výběru respondentů (náhodný výběr podle adres, náhodná procházka či kvótní výběr), byl výběr respondentů proveden dle pokynů zadavatele metodou snowballingu. Hlavním cílem této metody bylo nalézt dostatečný počet respondentů splňujících výběrová kritéria, nikoliv reprezentativnost výběru pro cílovou populaci. Metoda snowballingu je založená na předpokladu, že každý z tazatelů účastnících se průzkumu je schopen nalézt alespoň několik potenciálních respondentů, kteří by vyhovovali výběrovým kritériím, a které by bylo možno požádat o interview. Každého z takto oslovených lidí pak tazatel požádal o kontakty na další lidi, kteří splňovali kritéria výběru a mohli by osloveni jako potenciální respondenti. Důležitou vlastností metody snowballingu je skutečnost, že nemůže být zaručena reprezentativnost vzorku pro cílovou skupinu.

Mode of Data Collection

Standardizovaný rozhovor v domácnosti.

Type of Research Instrument

Standardizovaný dotazník

Characteristics of Data Collection Situation

Rozhovor v domácnosti

Data Set Availability

Media online

Location

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Related Publications

- tisková zpráva (tisková konference se konala 23.10. 2001 v budově AV ČR Národní 3, Praha1). Ke stažení na http://seb.soc.cas.cz
- Lux M.(ed.), Sunega P., Vajdová Z., Čermák D., Obadalová M. 2002: Bydlení – věc veřejná. Praha: Slon (v tisku).  
- Lux M. 2002: Spokojenost českých občanů s bydlením. Praha: edice Sociologické texty Sociologického ústavu AV ČR.  
- Lux M. 2002: Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU. Praha: Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (v tisku).  
- Sunega P. 2002: Bydlení v ČR – představy a ekonomická realita. in: Mansfeldová Z., Tuček M. (editoři): Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
- Lux M. 2002: Jaké postoje k bydlení a bytové politice mají lidé žijící v tržním nájemním bydlení? Internetové stránky časopisu Data a Fakta (http://datafakta.soc.cas.cz). - Lux M. 2002: Jak spokojeni jsou čeští občané se svým stávajícím bydlením. Časopis Demografie (v tisku).

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.