Dataset: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Abstract

Abstract
Cílem výzkumu byl popis současné české společnosti pro účely zpravodajství a publicistiky ČRo. Kvantitativní dotazníkové šetření bylo provedeno na výběrovém souboru reprezentativním pro českou populaci ve věku 18 - 75 let sestaveném pro kombinaci dotazovacích metod CAWI a CAPI .  

Na základě využití metodiky GBCS definující třídy podle ekonomického kapitálu (příjem, majetek), sociálního kapitálu (rozsah a kvalita kontaktů, kulturního kapitálu (životní styl, rozhled) a lidského kapitálu (cizí jazyk, ICT znalosti) byla sebrána data popisující třídní strukturu a stratifikaci současné české společnosti. Dále lze s využitím dat popsat (i s ohledem na takto zkonstruovanou třídní strukturu) společenské postoje, tendence a politické štěpící linie, jako jsou:   
· Autoritářství  
· Společenský konzervatismus  
· Populismus  
· Levopravost  
· Nacionalismus  
· Křesťanské hodnoty  
· Materialismus / individualismus  
· Xenofobie  
Skrze data lze také ukázat strukturování vybraných politických témat, vnímaných obav a společenských jevů, například:   
· Vnímání imigrace  
· Politická angažovanost   
· Spokojenost - společenská a osobní  
· Pociťovaný profit z globalizace  
· Obavy z vývoje společnosti  
· Hodnocení polistopadového vývoje  
· Vnímání vybraných outgroups (Romové, muslimové, LGBT, atd.)  
· Prozápadní orientace  
· Institucionální důvěra - důvěra politickým institucím, médiím a neziskovým organizacím

Variable Groups

Full Title

Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Identification Number

CSDA00252

Authoring Entity

Name Affiliation
Český rozhlas ČRo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Český rozhlas ČRo realizace výzkumu
Median, s.r.o. sběr dat
STEM/MARK sběr dat
Petra Šalamounová Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date of Production

2019-07

Place of Production

Česká republika

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2015060

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Date of Distribution

2020-07-21

Version

První verze dat a metadat

Date: 2020-07-21

Type: Verze 1.

Bibliographic Citation

Český rozhlas. Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2020[citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00252

Holdings Information

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

List of Keywords

Topic Classification

Date of Collection

Start End Cycle
2019-05-27 2019-07-10

Country

Česká republika  (CZ)

Geographic Coverage

území ČR

Unit of Analysis

Obyvatelé ČR, ve věku 18 - 75 let

Time Method

cross - sectional

Sampling Procedure

Kvótní, nepravděpodobnostní
Opora nastavení kvót: Sčítání lidu 2011, VŠPS
Sledované kvóty: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště

Sběr dat probíhal CAWI a CAPI, jedná se tedy o kombinaci face-to-face dotazování a sběru prostřednictvím online panelu. Cílem dle zadání bylo nasbírat 4 000 rozhovorů (1 000 CAPI a 3 000 CAWI). Respondenti byli vybráni do výzkumu na základě kvótních požadavků (prostřednictvím tazatelské sítě a z online panelů ČNP a MEDIAN).   
Kvótní znaky:
· věk (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-75 let)  
· vzdělání (ZŠ, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, VŠ)
· pohlaví (muž, žena)
· velikost místa bydliště (do 5 000 obyvatel, 5 000 -19 000, 20 000 - 50 000, nad 50 000 obyvatel)  
· okres
· typ obce dle intenzity socioekonomických problémů - 3 kategorie (vytvořeno analytiky ČRo na základě předchozích analýz)  
· kvóta v regionu bude odpovídat proporci kategorií obcí v regionu.
· intenzita využívání internetu (denní uživatel, občasný uživatel, neuživatel). Kvóta v regionu bude odpovídat proporci kategorií intenzity využívání internetu.

Mode of Data Collection

Standardizovaný dotazník

Weighting

Základní hranice pro vážení souboru byla stanovena na 0,5 až 2,4. Tomu také odpovídá rozsah vah ve finálních datech, které rozmezí 0,5 až 2,4 pokrývají.  
Vážilo se na tyto proměnné:
- NUTS2 x pohlaví
- NUTS2 x věk (6 kategorií)
- NUTS2 x vzdělání (4 kategorie)
- NUTS2 x velikost místa bydliště (4 kategorie)
- NUTS2 x používání internetu (3 kategorie)
- Kategorie obce dle socioekonomických problémů (3 kategorie)
- Ekonomický status (6 kategorií)
- Věk (6 kategorií) x vzdělání (4 kategorie)

Response Rate

Návratnost CAWI sběru dotazování tak byla přibližně 33 %. Vybraní respondenti byli opakovaně oslovováni formou upomínek. Nejkritičtější kategorie (nízké vzdělání, atp.) mohly být urgovány opakovaně. Upomínky byly závislé na celkovém zastoupení cílové skupiny v datovém souboru a její dosažitelnosti tímto způsobem sběru dat.   
Pro CAPI není návratnost stanovena, vzhledem k tomu, že šlo o kvótní výzkum, kde byli respondenti vybíráni tazateli.

Availability Status

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Related Materials

Dotazník

Technická informace

Ostatní materiály

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.