Jeu de données: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Résumé

Abstract
Cílem výzkumu byl popis současné české společnosti pro účely zpravodajství a publicistiky ČRo. Kvantitativní dotazníkové šetření bylo provedeno na výběrovém souboru reprezentativním pro českou populaci ve věku 18 - 75 let sestaveném pro kombinaci dotazovacích metod CAWI a CAPI .  

Na základě využití metodiky GBCS definující třídy podle ekonomického kapitálu (příjem, majetek), sociálního kapitálu (rozsah a kvalita kontaktů, kulturního kapitálu (životní styl, rozhled) a lidského kapitálu (cizí jazyk, ICT znalosti) byla sebrána data popisující třídní strukturu a stratifikaci současné české společnosti. Dále lze s využitím dat popsat (i s ohledem na takto zkonstruovanou třídní strukturu) společenské postoje, tendence a politické štěpící linie, jako jsou:   
· Autoritářství  
· Společenský konzervatismus  
· Populismus  
· Levopravost  
· Nacionalismus  
· Křesťanské hodnoty  
· Materialismus / individualismus  
· Xenofobie  
Skrze data lze také ukázat strukturování vybraných politických témat, vnímaných obav a společenských jevů, například:   
· Vnímání imigrace  
· Politická angažovanost   
· Spokojenost - společenská a osobní  
· Pociťovaný profit z globalizace  
· Obavy z vývoje společnosti  
· Hodnocení polistopadového vývoje  
· Vnímání vybraných outgroups (Romové, muslimové, LGBT, atd.)  
· Prozápadní orientace  
· Institucionální důvěra - důvěra politickým institucím, médiím a neziskovým organizacím

Titre

Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Numéro d'identification

CSDA00252

Auteur

Nom Affiliation
Český rozhlas ČRo

Producteur

Nom Affiliation Abréviation: Rôle
Český rozhlas ČRo realizace výzkumu
Median, s.r.o. sběr dat
STEM/MARK sběr dat
Petra Šalamounová Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Date de production

2019-07

Lieu de production

Česká republika

Commanditaire

Nom Abréviation: Rôle Soumission
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2015060

Distributeur des données

Nom Affiliation Abréviation:
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Date de distribution

2020-07-21

Version

První verze dat a metadat

Date: 2020-07-21

Type: Verze 1.

Citation bibliographique

Český rozhlas. Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2020[citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00252

Information sur la détention

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Liste des mot-clés

Classification des sujets

Date de collection

Début Fin Cycle
2019-05-27 2019-07-10

Pays

Česká republika  (CZ)

Étendue géographique

území ČR

Unité d'analyse

Obyvatelé ČR, ve věku 18 - 75 let

Méthode temporelle

cross - sectional

Procédure d'échantillonnage

Kvótní, nepravděpodobnostní
Opora nastavení kvót: Sčítání lidu 2011, VŠPS
Sledované kvóty: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště

Sběr dat probíhal CAWI a CAPI, jedná se tedy o kombinaci face-to-face dotazování a sběru prostřednictvím online panelu. Cílem dle zadání bylo nasbírat 4 000 rozhovorů (1 000 CAPI a 3 000 CAWI). Respondenti byli vybráni do výzkumu na základě kvótních požadavků (prostřednictvím tazatelské sítě a z online panelů ČNP a MEDIAN).   
Kvótní znaky:
· věk (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-75 let)  
· vzdělání (ZŠ, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, VŠ)
· pohlaví (muž, žena)
· velikost místa bydliště (do 5 000 obyvatel, 5 000 -19 000, 20 000 - 50 000, nad 50 000 obyvatel)  
· okres
· typ obce dle intenzity socioekonomických problémů - 3 kategorie (vytvořeno analytiky ČRo na základě předchozích analýz)  
· kvóta v regionu bude odpovídat proporci kategorií obcí v regionu.
· intenzita využívání internetu (denní uživatel, občasný uživatel, neuživatel). Kvóta v regionu bude odpovídat proporci kategorií intenzity využívání internetu.

Mode de collecte des données

Standardizovaný dotazník

Pondération

Základní hranice pro vážení souboru byla stanovena na 0,5 až 2,4. Tomu také odpovídá rozsah vah ve finálních datech, které rozmezí 0,5 až 2,4 pokrývají.  
Vážilo se na tyto proměnné:
- NUTS2 x pohlaví
- NUTS2 x věk (6 kategorií)
- NUTS2 x vzdělání (4 kategorie)
- NUTS2 x velikost místa bydliště (4 kategorie)
- NUTS2 x používání internetu (3 kategorie)
- Kategorie obce dle socioekonomických problémů (3 kategorie)
- Ekonomický status (6 kategorií)
- Věk (6 kategorií) x vzdělání (4 kategorie)

Taux de réponse

Návratnost CAWI sběru dotazování tak byla přibližně 33 %. Vybraní respondenti byli opakovaně oslovováni formou upomínek. Nejkritičtější kategorie (nízké vzdělání, atp.) mohly být urgovány opakovaně. Upomínky byly závislé na celkovém zastoupení cílové skupiny v datovém souboru a její dosažitelnosti tímto způsobem sběru dat.   
Pro CAPI není návratnost stanovena, vzhledem k tomu, že šlo o kvótní výzkum, kde byli respondenti vybíráni tazateli.

Disponibilité

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Restrictions

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Matériel relié

Dotazník

Technická informace

Ostatní materiály

Télécharger

Index des Métadonnées

Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.

Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.