Datasett: Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Sammendrag

Abstract
Cílem výzkumu byl popis současné české společnosti pro účely zpravodajství a publicistiky ČRo. Kvantitativní dotazníkové šetření bylo provedeno na výběrovém souboru reprezentativním pro českou populaci ve věku 18 - 75 let sestaveném pro kombinaci dotazovacích metod CAWI a CAPI .  

Na základě využití metodiky GBCS definující třídy podle ekonomického kapitálu (příjem, majetek), sociálního kapitálu (rozsah a kvalita kontaktů, kulturního kapitálu (životní styl, rozhled) a lidského kapitálu (cizí jazyk, ICT znalosti) byla sebrána data popisující třídní strukturu a stratifikaci současné české společnosti. Dále lze s využitím dat popsat (i s ohledem na takto zkonstruovanou třídní strukturu) společenské postoje, tendence a politické štěpící linie, jako jsou:   
· Autoritářství  
· Společenský konzervatismus  
· Populismus  
· Levopravost  
· Nacionalismus  
· Křesťanské hodnoty  
· Materialismus / individualismus  
· Xenofobie  
Skrze data lze také ukázat strukturování vybraných politických témat, vnímaných obav a společenských jevů, například:   
· Vnímání imigrace  
· Politická angažovanost   
· Spokojenost - společenská a osobní  
· Pociťovaný profit z globalizace  
· Obavy z vývoje společnosti  
· Hodnocení polistopadového vývoje  
· Vnímání vybraných outgroups (Romové, muslimové, LGBT, atd.)  
· Prozápadní orientace  
· Institucionální důvěra - důvěra politickým institucím, médiím a neziskovým organizacím

Variabelgrupper

Full tittel

Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu

Identifikasjonsnummer

CSDA00252

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Český rozhlas ČRo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Český rozhlas ČRo realizace výzkumu
Median, s.r.o. sběr dat
STEM/MARK sběr dat
Petra Šalamounová Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA archivace, vytvoření elektronického codebooku

Produksjonsdato

2019-07

Produksjonssted

Česká republika

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT archivace dat LM2015060

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Český sociálněvědní datový archiv Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. ČSDA

Distribusjonsdato

2020-07-21

Versjon

První verze dat a metadat

Dato: 2020-07-21

Type: Verze 1.

Bibliografisk henvisning

Český rozhlas. Česká společnost 2019 - Rozdělená společnost, výzkum Českého rozhlasu [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2020[citováno DNE]. DOI 10.14473/CSDA00252

Oppbevaringsinformasjon

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2019-05-27 2019-07-10

Land

Česká republika  (CZ)

Geografisk omfang

území ČR

Analyseenhet

Obyvatelé ČR, ve věku 18 - 75 let

Tidsmetode

cross - sectional

Utvalgsprosedyre

Kvótní, nepravděpodobnostní
Opora nastavení kvót: Sčítání lidu 2011, VŠPS
Sledované kvóty: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště

Sběr dat probíhal CAWI a CAPI, jedná se tedy o kombinaci face-to-face dotazování a sběru prostřednictvím online panelu. Cílem dle zadání bylo nasbírat 4 000 rozhovorů (1 000 CAPI a 3 000 CAWI). Respondenti byli vybráni do výzkumu na základě kvótních požadavků (prostřednictvím tazatelské sítě a z online panelů ČNP a MEDIAN).   
Kvótní znaky:
· věk (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-75 let)  
· vzdělání (ZŠ, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, VŠ)
· pohlaví (muž, žena)
· velikost místa bydliště (do 5 000 obyvatel, 5 000 -19 000, 20 000 - 50 000, nad 50 000 obyvatel)  
· okres
· typ obce dle intenzity socioekonomických problémů - 3 kategorie (vytvořeno analytiky ČRo na základě předchozích analýz)  
· kvóta v regionu bude odpovídat proporci kategorií obcí v regionu.
· intenzita využívání internetu (denní uživatel, občasný uživatel, neuživatel). Kvóta v regionu bude odpovídat proporci kategorií intenzity využívání internetu.

Type datainnsamling

Standardizovaný dotazník

Vekting

Základní hranice pro vážení souboru byla stanovena na 0,5 až 2,4. Tomu také odpovídá rozsah vah ve finálních datech, které rozmezí 0,5 až 2,4 pokrývají.  
Vážilo se na tyto proměnné:
- NUTS2 x pohlaví
- NUTS2 x věk (6 kategorií)
- NUTS2 x vzdělání (4 kategorie)
- NUTS2 x velikost místa bydliště (4 kategorie)
- NUTS2 x používání internetu (3 kategorie)
- Kategorie obce dle socioekonomických problémů (3 kategorie)
- Ekonomický status (6 kategorií)
- Věk (6 kategorií) x vzdělání (4 kategorie)

Svarrate

Návratnost CAWI sběru dotazování tak byla přibližně 33 %. Vybraní respondenti byli opakovaně oslovováni formou upomínek. Nejkritičtější kategorie (nízké vzdělání, atp.) mohly být urgovány opakovaně. Upomínky byly závislé na celkovém zastoupení cílové skupiny v datovém souboru a její dosažitelnosti tímto způsobem sběru dat.   
Pro CAPI není návratnost stanovena, vzhledem k tomu, že šlo o kvótní výzkum, kde byli respondenti vybíráni tazateli.

Tilgangsstatus

Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.

Begrensninger

Určeno pouze pro nekomerční použití.

Relatert materiell

Dotazník

Technická informace

Ostatní materiály

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.